Plan do publicznego wglądu PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Szczerców zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru Gminy Szczerców obejmującego tereny w miejscowościach: Szczerców, Grudna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od  10.02.2012 roku do 05.03.2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy Szczerców, ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców, pokój nr 2, w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 przywołanej Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do ww. projektu planu miejscowego, zgodnie z art, 18 ust. 2 i 3 tej ustawy, należy składać do Wójta Gminy Szczerców na adres: Urząd Gminy Szczerców, ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.03.2012 roku.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23.02.2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy Szczerców, ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców, sala konferencyjna, na l piętrze o godz. 11.00.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru Gminy Szczerców   obejmującego tereny w miejscowościach: Szczerców, Grudna
- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. dokumentu,
- o stanowiskach organów właściwych o którym mowa w art. 54 ust.1 cytowanej wyżej ustawy.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wyżej.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 40 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 roku, uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej na adres:  Urząd Gminy Szczerców, ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców
2) ustnie do protokołu w siedzibie Urząd Gminy Szczerców, ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców, pokój nr 2, w godzinach pracy urzędu,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do dnia 19.03.2012 roku.

Treść obwieszczenia (plik .pdf)

Sprostowanie (plik .pdf)

 
Copyright © www.szczercow.pl   Joomla! Template